Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/010419-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Dobšiná, v zastavanom území mesta, v areáli základnej školy, na pozemku vo vlastníctve mesta, mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Žiadateľ: Mesto Dobšiná – Základná škola, Zimná 190, 049 25 Dobšiná, IČO: 00328197

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub viacerých drevín rastúcich na svahu v areáli základnej školy, ako aj pred vstupom do základnej školy a vonkajšom ihrisku, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo ich pádu na žiakov a personál základnej školy. Viaceré dreviny sa nebezpečne nakláňajú nad chodníky a ihrisko a viaceré už vietor vyvrátil.

Žiadosť doručená dňa: 10.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.