Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/010363-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Kováčová, k.ú. Lúčka, k.ú. Bôrka mimo zastavaného územia obcí na pozemkoch v užívaní CORPORA AGRO, spol. s.r.o. mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Žiadateľ: CORPORA AGRO, spol. s.r.o. Košická č. 52, 048 01 Rožňava, IČO: 35790849

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich
na pozemkoch v obhospodarovaní CORPORA AGRO, spol. s.r.o. Pozemky postupne zarastajú krovitým porastom a náletovými drevinami a je potrebné ich prečistenie z dôvodu agrotechnických opatrení.

Žiadosť doručená dňa: 08.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (peter.pastrnak@rv.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.