Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/009471-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok pri lesohospodárskej činnosti v jednotlivých JPRL a na odvozných miestach v okrese Rožňava.

Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Rožňava, Jovická 2, 048 01 Rožňava, IČO: 36038351

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona o OPaK na aplikáciu chemických látok Pellacol a Aversol v jednotlivých JPRL a na odvozných miestach uvedených v žiadosti v okrese Rožňava, v Národnom parku Slovenský kras.

Žiadosť doručená dňa: 07.08.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.