Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-RV-OSZP-2015/009302-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Plešivec a Gemerská Hôrka, v areáli UVZ Gemerská Hôrka a použitie chemickej látky FONDO na postrek chodníkov a priľahlých ciest v areáli cvičiska, ktoré je lokalizované v Národnom parku Slovenský kras s platným 3. stupňom ochrany.

Žiadateľ: Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava (Vojenský útvar 8024 Rožňava, Šafárikova 109, 048 01 Rožňava, IČO: 00801607)

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub náletových krovín a drevín na pozemkoch v k.ú. Plešivec a Gemerská Hôrka v areáli cvičiska UVZ Gemerská Hôrka a zároveň na postrek priľahlých ciest a chodníkov chemickou látkou Fondo. Cvičisko je súčasťou Národného parku Slovenský kras, kde platí 3. stupeň ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 31.07.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.