Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/007988-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej na cintoríne v k.ú. Kunová Teplica, v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Obec Kunová Teplica, Kunová Teplica č. 127, 049 32 Štítnik, IČO: 00 32 8448

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na miestnom cintoríne, na pozemku parc. č. KN-C 73/2 v k.ú. Kunová Teplica, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 3 370 m2. Drevina je mohutná a poškodzuje hrobové miesta.

Žiadosť doručená dňa: 15.06.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.