Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-RV-OSZP-2015/007965-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Jovice, v zastavanom území obce na pozemkoch vo vlastníctve obce, mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Žiadateľ: Obec Jovice, Hlavná č. 50, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka, IČO: 00594784

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej v zastavanom území obce Jovice. Drevina rodu smrek (Picea) sa nachádza v areály cintorína.

Žiadosť doručená dňa: 10.06.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (peter.pastrnak@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.