Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/007685-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na cintoríne v k.ú. Gemerská Hôrka, v zastavanom území obce na pozemkoch vo vlastníctve obce, mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Žiadateľ: Obec Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka č. 151, 049 12 Gemerská Hôrka, IČO: 00328219

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce Gemerská Hôrka. Dreviny v druhovom zložení smrek obyčajný (Picea abies) a borovica lesná (Pinus sylvestris) sa nachádzajú v areály cintorína, sú značne vyrastené do výšky a pri silnom vetre ohrozujú návštevníkov cintorína.

Žiadosť doručená dňa: 03.06.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (peter.pastrnak@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.