Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/007447-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Obec Krásnohorská Dlhá Lúka, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka č. 3, IČO: 00 328 413

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 14 ks drevín druhu jaseň štíhly v zastavanom území obce, na pozemku parc. č. KN-C 621 v k.ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, ktoré rastú v oplotení pozemku a na násype, pričom svojou výškou už ohrozujú okoloidúcich ľudí či dopravné prorstriedky.

Žiadosť doručená dňa: 25.05.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.