Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/007024-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obcealebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených v  Národnom parku Slovenský raj.

Žiadateľ: Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Žilina, Juraja Závodského 9, 010 04 Žilina 4, IČO: 00178209510

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na uskutočnenie muškárskeho preteku „Dedinky open 2015“ na vodnej nádrži Palcmanská Maša v k.ú. Dedinky podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. k) zákona o OPaK v Národnom parku Slovenský raj, dňa 16.05.2015.

Žiadosť doručená dňa: 13.05.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.