Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/006850-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov; vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zastavaného územia obcev Národnom parku Slovenský raj.

Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava, IČO: 35542543

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na povodňový výcvik za použitia motorových člnov vykonávaný príslušníkmi ORHaZZ v Rožňave na vodnej nádrži Palcmanská Maša v k.ú. Dedinky podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. j) zákona o OPaK v Národnom parku Slovenský raj, v dňoch 08.-10.07.2015.

Žiadosť doručená dňa: 05.05.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.