Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/006021-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu národného významu Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky v k.ú. Gemerská Poloma.

Žiadateľ: Eurotalc, s.r.o., Štôlňa Elisabeth 1, 049 22 Gemerská Poloma

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie súhlasu na zásah do biotopu významu Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky v k.ú. Gemerská Poloma podľa § 6 ods. 2 zákona o OPaK, v súvislosti s výstavbou areálu pri banskej činnosti v Gemerskej Polome, na území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 15.04.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.