Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/005971-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Brzotín, v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Obec Brzotín, Máriássyho námestie č. 167, 049 51 Brzotín, IČO: 00 594 768

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu topoľ osikový, ktorá rastie na pozemku parc. č. KN-C 1360/2 v k.ú. Brzotín z dôvodu bezpečnosti chodcov a jazdiacich automobilov. Jedná sa o starý strom, z ktorého padajú suché konáre.

Žiadosť doručená dňa: 09.04.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.