Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/005379-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb a zariadení pri veľkosti stáda nad 30 dobytčích jednotiekv k.ú. Ardovo a Dlhá Ves v Národnom parku Slovenský kras a v jeho ochrannom pásme.

Žiadateľ: Ing. Ivan Görgei, SHR, Hlavná 85, 049 55 Dlhá Ves, IČO: 35125268

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb a zariadení pri veľkosti stáda nad 30 dobytčích jednotiek,a to hovädzieho dobytka v počte 80 ks podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. e) a § 13 ods. 2 písm. e) zákona o OPaK v Národnom parku Slovenský kras a v jeho ochrannom pásme.

Žiadosť doručená dňa: 24.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@rv.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.