Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/004913-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Rakovnica, v zastavanom území obce na cintoríne.

Žiadateľ: Obec Rakovnica, Rakovnica č. 150, 049 31 Rožňavské Bystré, IČO: 00328677

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 10 ks drevín rodu tuja rastúcich v zastavanom území obce, na pozemku parc. č. KN-C 170/12 v k.ú. Rakovnica, na cintoríne, pričom tuje rastú tesne vedľa hrobových miest a poškodzujú pomníky.

Žiadosť doručená dňa: 05.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@rv.vs.s.k) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.