Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/004862-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Plešivec, v zastavanom území obce na pozemkoch vo vlastníctve obce, mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Žiadateľ: Obec Plešivec, Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec, IČO: 00328642

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej v zastavanom území obce Plešivec. Drevina rodu vŕba (Salix sp.) sa nachádza v areály školy, poškodzuje jej strešnú krytinu a fasádu.

Žiadosť doručená dňa: 06.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (peter.pastrnak@rv.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.