Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/004698-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Hrhov, v areáli rybárskej farmy Hrhov, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský kras, kde platí 2. stupeň územnej ochrany.

Žiadateľ: Ján Išky, Senné 21, 072 13 Palín a Lucia Jánošová, Malé Zalužice 147, 072 34 Zalužice

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie súhlasu na výrub drevín na jednom pozemku v k.ú. Hrhov, v spoluvlastníctve fyzických osôb podľa § 47 ods. 3,5 zákona o OPaK, ktorý sa nachádza v areáli rybárskej farmy Hrhov, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský kras, kde platí 2. stupeň územnej ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 05.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@rv.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.