Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/004679-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Gočovo, v zastavanom území obce na pozemkoch vo vlastníctve obce, mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Žiadateľ: Obec Gočovo, Gočovo č. 92, 049 24 Vlachovo, IČO: 00328260

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie súhlasu na výrub 17 ks drevín rastúcich v zastavanom území Obce Gočovo. Stromy sú vysadené v areáli cintorína. Dôvodom výrubu je ohrozenie majetku občanov vyrastenými stromami.

Žiadosť doručená dňa: 03.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (peter.pastrnak@rv.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.