Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/004529-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb a zariadení pri veľkosti stáda nad 30 dobytčích jednotiekv k.ú. a aplikáciu chemických látok v Národnom parku Slovenský kras a v jeho ochrannom pásme.

Žiadateľ: AGRAR, s.r.o.., Jablonov nad Turňou č. 15, 049 43, IČO: 36 210 803

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie súhlasu na napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb a zariadení pri veľkosti stáda nad 30 dobytčích jednotiek,a to oviec v počte 480 ks, kráv v počte 91 ks a jalovíc v počte 83 ks v k.ú. Silická Jablonica, Hrušov a Jablonov nad Turňou podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. e) a § 13 ods. 2 písm. e) zákona o OPaK v Národnom parku Slovenský kras a v jeho ochrannom pásme.

Žiadosť doručená dňa: 27.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@rv.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.