Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/004286-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Gemerská Poloma, v zastavanom území obce na pozemkoch vo vlastníctve obce, mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Žiadateľ: Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 00328227

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie súhlasu na výrub troch drevín rastúcich v zastavanom území Obce Gemerská Poloma. Všetky stromy sú vysadené v blízkosti koryta Súľovského potoka, na vyvýšenom brehu. V prípade agátu ide o starý strom, ktorý sa svojim obrovským vzrastom nakláňa nad koryto. Je obava, že môže spadnúť a poškodiť budovu obecného úradu. Smrek a jedle boli vysadené občanmi obce. Jeden smrek sa nachádza na mieste kde zakrýva dopravnú značku a sú v ňom vrastené káble elektrických a telekomunikačných vedení. Jedle sú zatiaľ vzrastom menšie, ale aj u nich hrozí v najbližšom čase rovnaký stav. Požiadavka na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK vyvstala zo žiadosti obce Gemerská Poloma.

Žiadosť doručená dňa: 24.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (peter.pastrnak@rv.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.