Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-RV-OSZP-2015/004285-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Gemerská Poloma, v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP č. 211, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 00 328 227

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 27 ks drevín druhu smrek obyčajný a 1 ks dreviny druhu jabloň divá, ktoré rastú pozdĺž štátnej cesty II. triedy č. 533 vedúcej smerom na Hnilec, stromy zasahujú do elektrického vedenia a verejného osvetlenia a zabraňujú prieniku svetla na vozovku a chodník.

Žiadosť doručená dňa: 24.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.