Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/003679-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Rožňava, v zastavanom území mesta na pozemku vo vlastníctve mesta, mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Žiadateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, IČO: 00328758

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub dvoch smrekov rastúcich v zastavanom území Mesta Rožňava, tesne pri budove, ktorú narúšajú, koreňový systém stromov narúša aj murovanú skriňu elektrického rozvádzača a teplovodné kanály.

Žiadosť doručená dňa: 30.01.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@rv.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.