Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-RV-OSZP-2015/003389-001

 

 

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Meliata, v zastavanom území obce na pozemkoch vo vlastníctve obce, mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Žiadateľ: Obec Meliata, Meliata 100, 049 12 Gemerská Hôrka, IČO: 00328502

Predmet žiadosti: Jedná sa o vydanie súhlasu na výrub troch drevín rastúcich v zastavanom území Obce Meliata, pri autobusovej zastávke. Stromy zasahujú do elektrického a telekomunikačného vedenia, ohrozujú obyvateľov aj priľahlú zastávku svojou výškou a konármi najmä pri zlých poveternostných podmienkach. Požiadavka na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK vyvstala zo žiadosti obce Meliata.

Žiadosť doručená dňa: 22.01.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (peter.pastrnak@rv.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.