Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2015/002771-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Gemerská Hôrka, v zastavanom území obce pri kostole.

Žiadateľ: Obec Gemerská Hôrka, č. 151, 049 12 Gemerská Hôrka, IČO: 00328219

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks drevín druhu lipa, ktoré rastú pri kostole, neďaleko obecného úradu, ich statika je narušená a schnú, predstavujú nebezpečenstvo pre obyvateľov obce a ohrozujú nehnuteľný majetok.

Žiadosť doručená dňa: 19.12.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.