Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/010550-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Slavošovce, v zastavanom území obce na pozemkoch vo vlastníctve obce, mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Žiadateľ: Obec Slavošovce, Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce, IČO: 00328847

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub dvoch drevín rastúcich v zastavanom území Obce Slavošovce, pri bytových domoch, z ktorých väčšina tieni na bytové domy, resp. ich ohrozuje svojou výškou a konármi najmä pri zlých poveternostných podmienkach. Požiadavka na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK vyvstala zo žiadosti obyvateľov bytového domu č 277 v Slavošovciach .

Žiadosť doručená dňa: 01.12.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (peter.pastrnak@rv.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.