Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-RV-OSZP-2014/009924-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Gemerská Polma, v zastavanom území obce, na dvoch uliciach, v parku pred základnou školou a v areáli základnej školy

Žiadateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma, IČO: 00 328 227

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub drevín rodov smrek, borovica, orech rastúcich v zastavanom území obce. V lokalitách platí 1. stupeň ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 06.11.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.