Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/009805-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Rožňava, v zastavanom území mesta na pozemkoch vo vlastníctve mesta, mimo osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Žiadateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, IČO: 00328758

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub viacerých drevín podľa § 47 ods. 3, 5 zákona o OPaK rastúcich v zastavanom území Mesta Rožňava, v Aleji Antona Kissa v Rožňave, a to v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach. Inventarizáciu drevín a ich zhodnotenie vypracoval arborista Ing. Martin Kolník.

Žiadosť doručená dňa: 31.10.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.