Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/009610-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Bôrka na Borčianskej planine v Národnom parku Slovenský kras, kde platí 3. stupeň územnej ochrany.

Žiadateľ: Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo Bôrka, Bôrka č. 5, 049 42 Bôrka, IČO: 31956238

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie súhlasu na výrub drevín druhu breza previsnutá (Betula pendula) podľa § 47 ods. 3,5 zákona o OPaK, ktoré sa nachádzajú na pasienkoch na Borčianskej planine v Národnom parku Slovenský kras, kde platí 3. stupeň ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 23.10.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (andrea.gajdosova@rv.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.