Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/009336-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Plešivec, v zastavanom území obce, oproti bytovému domu na ulici Pokroku č. 559.

Žiadateľ: Obec Plešivec, Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub drevín rodu vŕba, borovica a smrek, ktoré rastú pri bytovom dome na ulici Pokroku č. 559 v k.ú. Plešivec, na pozemku parc. č. KN-C 1152/6, vo vlastníctve obce. Stromy výrazne tienia na bytový dom a svojím vzrastom ho ohrozujú.

Žiadosť doručená dňa: 10.10.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.