Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/008669-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Rakovnica, v zastavanom území obce v tesnej blízkosti Obecného úradu v Rakovnici

Žiadateľ: Obec Rakovnica, Rakovnica č. 150, 049 31 Rožňavské Bystré, IČO: 00328677

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub dvoch drevín druhu smrek obyčajný rastúcich v zastavanom území obce, vedľa obecného úradu, pričom smreky budovu ohrozujú svojou výškou a konármi najmä pri zlých poveternostných podmienkach.

Žiadosť doručená dňa: 10.09.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.