Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/008566-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Drnava, v  Národnom parku Slovenský kras, na území s 3. stupňom územnej ochrany.

Žiadateľ: Karol Bodnár, Hrhov 257, 049 44 Hrhov

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub drevín na vlastnom pozemku žiadateľa v malom rozsahu v Národnom parku Slovenský kras, podľa § 47 ods. 3, 5 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 08.09.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.