Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-RV-OSZP-2014/008534-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub krov v k.ú. Jablonov nad Turňou v súvislosti so stavbou „Vybudovanie VN 22 kV prívodu a úpravy NN rozvodov pre VVO v kompresorovej stanici Jablonov nad Turňou“.

Žiadateľ: Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 359 107 12

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub krovitých porastov podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK, o ploche 430 m2 v k.ú. Jablonov nad Turňou, pri kompresorovej stanici, v súvislosti s realizáciou káblových rozvodov VN 22 kV. Lokalita je súčasťou ochranného pásma Národného parku Slovenský kras, kde platí 2. stupeň ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 05.09.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.