Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/007554-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Hrhov na pozemku vo vlastníctve obce, na území v 1. stupni ochrany

Žiadateľ: Obec Hrhov, Hrhov č. 363, 049 44 Hrhov, IČO: 00328294

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub drevín, a to 1 ks druhu jedľa srienistá (Abies concolor) na pozemku vo vlastníctve obce, v blízkosti rodinného domu, na ktorý tieni, poškodzuje jeho strechu, oplotenie. V území platí 1. stupeň územnej ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 22.07.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.