Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/007367-002

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok, v lesnom hospodárstve, na pozemkoch v užívaní Lesov SR, š.p., v NP Slovenský kras.

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Rožňava, Jovická 2, 048 01 Rožňava, IČO: 36038351

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok v NP Slovenský kras – ručný postrek dreva na sklade, ochrana proti zveri náterom, asanácia lapákov, podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 15.07.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.