Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/006641-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na uskutočnenie verejnosti prístupného spoločenského podujatia za hranicami zastavaného územia obce, a to akcie spojenej s ohňostrojom a tanečnou zábavou v NP Slovenský kras, v časti Silická planina.

Žiadateľ: Obec Kečovo, Kečovo 78, 049 55 Dlhá Ves

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na uskutočnenie verejnosti voľne prístupného spoločenského podujatia za hranicami zastavaného územia obce, a to akcie spojenej s ohňostrojom a tanečnou zábavou dňa 27.6. – 28.6. 2014 v NP Slovenský kras, na Silickej planine, podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. k) zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 11.06.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.