Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/006251-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Gemerská Poloma na pozemku vo vlastníctve obce, na území v 1. stupni ochrany

Žiadateľ: Obec Gemerská Poloma, Nám. SNP 211. 049 22 Gemerská Poloma

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub drevín, a to 22 ks smrekov obyčajných a 3 ks jabloní na pozemku vo vlastníctve obce, v lokalite materskej školy, na území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 27.05.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.