Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/005772-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonávanie prípravy alebo výcvikua s nimi súvisiacich činností Hasičským a záchranným zborom za hranicami zastavaného územia obce v NP Slovenský raj, v k.ú. Dedinky, v časti Palcmanská maša.

Žiadateľ: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na vykonávanie prípravy alebo výcvikua s nimi súvisiacich činností Hasičským a záchranným zborom v Rožňave – povodňového výcviku v NP Slovenský raj, v k.ú. Dedinky, na vodnej nádrži Palcmanská maša, podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. j) zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 2.5.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.