Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/005737-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb a zariadení pri veľkosti stáda nad 30 dobytčích jednotiekv k.ú. Dobšiná a Stratená v Národnom parku Slovenský raj

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Vlachovo, SNP 253, 049 24 Vlachovo

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb a zariadení pri veľkosti stáda nad 30 dobytčích jednotiek,a to oviec v počte 500 ks § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. e) zákona o OPaK v Národnom parku Slovenský raj.

Žiadosť doručená dňa: 2.5.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.