Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/005659-002

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonávanie prípravy alebo výcvikua s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov v NP Slovenský kras, na Plešivskej a Koniarskej planine.

Žiadateľ: Jaslovský raketometný oddiel pozemných síl, ozbrojených síl SR, Šafárikova 109, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na vykonávanie prípravy alebo výcvikua s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov v NP Slovenský kras, na Plešivskej a Koniarskej planin, počas 4 dní v mesiaci máj, § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. j) zákona o OPaK v Národnom parku Slovenský kras.

Žiadosť doručená dňa: 25.4.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.