Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/005408-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny druhu smrek obyčajný v k.ú. Stratená na pozemku v 3. stupni ochrany, na pozemku v súkromnom vlastníctve.

Žiadateľ: Mária Ovšonková, Stratená 44, 049 71 Stratená

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek obyčajný, ktorý rastie pri nehnuteľnosti na pozemku v súkromnom vlastníctve v k.ú. Stratená. Pozemok je lokalizovaný v Národnom parku Slovenský raj, kde platí 3. stupeň územnej ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 11. 04. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.