Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/004665-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Krásnohorské Podhradie na pozemku vo vlastníctve obce, na území v 1. stupni ochrany

Žiadateľ: Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub drevín, a to najmä krovitých porastov na pozemku vo vlastníctve obce, na území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 19.3.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.