Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-RV-OSZP-2014/00397

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu : podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Mesto Dobšiná, 049 25 Dobšiná

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na výrub drevín, 2 ks lipy malolistej, ktoré rastú na pozemku parc.č. KN-E 7501/1 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, v k.ú. Dobšiná.
Predmetný pozemok je podľa výpisu z LV č.2493 vo vlastníctve Mesta Dobšiná a nachádza sa na území s 1.stupňom ochrany (najnižší) v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 26.02.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.