Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/00282

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu : podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Ferdi-rancs s.r.o., Dlhá Ves 223, 049 55 Dlhá Ves

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na výrub drevín, v rámci čistenia pastvy na poľnohospodárskych pozemkoch v k.ú. Čoltovo a v k.ú Dlhá Ves na pozemkoch, ktoré sú v prenájme žiadateľa. Pozemky sa nachádzajú na území s 1.,2. a 3.stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 07.02.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.