Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/00217

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu : podľa § 14 ods.2 zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Obec Stratená, Stratená č.46, 049 71 Stratená

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na umiestnenie informačného a propagačného zariadenia, vstupnej brány, v k.ú. Stratená, lokalita Stratenská píla, na území Národného parku Slovenský raj, s 3.stupňom ochrany.

Žiadosť doručená dňa : 29. 01. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.