Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/00213

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu : podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Miroslav Bene a Petra Bene , P.Dobšinského 836/33,048 01 Rožňava

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka obyčajného s obvodom kmeňa 143 cm a 148 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemku parc. č. KN-C 199/25, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. obce Dedinky, časť Dobšinská Maša, podľa výpisu z LV č.381 vo vlastníctve žiadateľov. Predmetný pozemok sa nachádza na území Národného parku Slovenský raj, na území s 3.stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Dôvodom na výrub drevín je, že za veterného počasia ohrozujú pádom okolité objekty, zdravie a životy ľudí, bránia šíreniu televízneho a internetového signálu.

Žiadosť doručená dňa : 27.1.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.