Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/00112-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie hospodárskych zvierat a výrub drevín v k.ú. Kečovo na pozemkoch v 2. a 3. stupni ochrany.

Žiadateľ: SHR Ján Jakubovský, 049 34 Slavoška 14, IČO: 42106931

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na pasenie hospodárskych zvierat v k.ú. Kečovo, v Národnom parku Slovenský kras a v jeho ochrannom pásme a výrub drevín (krovitého porastu), ktorý vznikol ako nálet na pasienkoch.

Žiadosť doručená dňa: 13. 01. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.