Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/0009591-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v k.ú. Bôrka na pozemku vo vlastníctve obce, na území s 1. stupňom ochrany.

Žiadateľ: Obec Bôrka č. 5, 049 42 Bôrka, IČO: 00 696 412

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie súhlasu na výrub dreviny druhu smrek obyčajný (Picea abies) podľa §47 ods. 3 zákona o OPaK, ktorá ohrozuje bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, ako aj okolitých budov. V území platí 1. stupeň územnej ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 22. 10. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.