Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/0009257-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Rejdová na pozemkoch vo vlastníctve obce, na území s 1. stupňom ochrany.

Žiadateľ: Obec Rejdová, Rejdová č. 47, 049 26 Rejdová, IČO: 00328685

Predmet žiadosti:Jedná sa o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré sa nachádzajú a pozemkoch parc. č. KN-E 133/2 a 4536/299, na školskom dvore, majú zlý zdravotný stav. V území platí 1. stupeň územnej ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 10. 10. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.