Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-RV-OSZP-2014/00070

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Kunová Teplica na pozemku v 3. stupni ochrany, pod úbočím Plešivskej planiny.

Žiadateľ: Mgr. Milan Capák, Banícka 18, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub drevín na okraji lesného porastu, ktoré predstavujú prirodzený nálet a zmenšujú plochu trvalých trávnych porastov, na ktoré žiadateľ poberá dotácie. Lokalita je súčasťou Národného parku Slovenský kras s 3. stupňom ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 02. 01. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.