Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2014/00006576-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie zmeny rozhodnutia na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb a zariadení pri veľkosti stáda nad 30 dobytčích jednotieka výrub drevín v k.ú. Dedinky a Stratená, v NP Slovenský raj

Žiadateľ: SHR Ing. Miroslav Mihók, Rejdová č. 4, 049 26 Rejdová, IČO: 41288246

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie zmeny súhlasu na napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb a zariadení pri veľkosti stáda nad 30 dobytčích jednotiek a zmeny súhlasu na výrub drevín v k.ú. Dedinky a Stratená, v NP Slovenský raj. Zmena sa týka vypustenia dvoch LPIS plôch na pasenie a zmeny podmienok súhlasu na výrub drevín.

Žiadosť doručená dňa: 10.06.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.