Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2013/00316-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Silická Jablonica na pozemkoch v 2. stupni ochrany, ktoré rastú v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Gabriel Kapczy, Košická 63, 048 01 Rožňava a Bartolomej Kapczy, Severná 18, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín druhu orech kráľovský, ktoré rastú na pozemkoch pri bývalom rodinnom dome. Sú prestarnuté, už nerodia a žiadatelia plánujú tieto pozemky vyčistiť od drevín a v budúcnosti ponúknuť na predaj. Dreviny rastú v ochrannom pásme Národného parku Slovenský kras, kde platí 2. stupeň ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 4.12.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.